1- کسب رتبه دوم آزمون سراسری کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی – مهندسی کشاورزی – علوم باغبانی سال 1380

2- کسب رتبه اول آزمون سراسری دکترای تخصصی دانشگاه آزاد اسلامی – مهندسی کشاورزی – علوم باغبانی سال 1383

3- برگزیده تحت عنوان نخبه و استاد نمونه به مناسبت روز شیراز و دریافت لوح از شهردار شیراز – اردیبهشت 88

4- برگزیده به عنوان پژوهشگر برتر دانشگاه آزاد اسلامی شیراز(با کسب 52 امتیاز پژوهشی) در سال 1389

5- پژوهشگر برتر دانشگاه آزاد اسلامی شیراز( کسب رتبه اول با اخذ 98 امتیاز پژوهشی) در سال 90

6- ثبت اختراع علمی تحت عنوان:سیستم هوشمند کنترل شرایط اقلیم گلخانه با استفاده از منطق فازی با قابلیت ثبت لحظه ای وقایع

7- پژوهشگر برتر دانشگاه ازاد اسلامی واحد شیراز(کسب رتبه اول پزوهش دانشکده علوم کشاورزی)— سال 92