1- رابطه تنظیم اسمزی با عملکرد و اجزاء عملکرد لوبیا در شرایط تنش خشکی – مجری طرح

2 – تاثیر برخی از تیمارهای شیمیایی بر دوام عمر و کیفیت گل بریده میخک- مجری طرح

3-اثر پیش تیمار سالیسیلیک اسید و هیدرو پرایمینگ بر صفات فیزیولوژیک و مورفولوژیک ذرت در شرایط تنش شوری – مجری طرح

4- تاثیر پرتو تابی UV- C، تیمار گرمایی و متیل جاسمونات بر خواص کیفی و تنش اکسیداتیو در میوه توت فرنگی – مجری طرح

5 – مطالعه تاثیر زیست محرک های حاوی اسید آمینه بر خسارت سرما و عملکرد بادام – همکار طرح

6 – امکان تولید ارقام پاکوتاه خرما از طریق افکندن هوایی و جابجایی کل گیاه – همکار طرح

7 – بررسی تولید نشاء خرما با استفاده از بیوراکتور آزمایشگاهی – همکار طرح

8- بررسی اجزاء تشکیل دهنده اسانس، ترکیبات فنلی، خاصیت انتی اکسیدانی و ضد میکروبی سه گونه گیاه دارویی مرزه تحت شرایط آنتوژنی متفاوت – همکار طرح

9- تاثیر زمان برداشت و مرحله رسیدن بر میزان و تغییرات مواد فنولیکی در گوجه فرنگی رقمpetoearly – مشاور و همکار طرح

10-جداسازی و ارزیابی اغازگرهای ریز ماهواره ای از گیاه اویشن جهت انالیز ژنوم – همکار طرح