کارشناسی ارشد:

1- فیزیولوژی و فناوری پس از برداشت پبشرفته

2- فیزیولوژی درختان میوه معتدله

3- میوه کاری در مناطق معتدله تکمیلی

4- خشک میوه تکمیلی

 

کارشناسی:

1– فیزیولوژی گیاهی

2 – فیزیولوژی و فناوری پس از برداشت

3 – میوه کاری در مناطق معتدله

4 – میوه های ریز