کارشناسی ارشد:

۱- فیزیولوژی و فناوری پس از برداشت پبشرفته

۲- فیزیولوژی درختان میوه معتدله

۳- میوه کاری در مناطق معتدله تکمیلی

۴- خشک میوه تکمیلی

 

کارشناسی:

۱– فیزیولوژی گیاهی

۲ – فیزیولوژی و فناوری پس از برداشت

۳ – میوه کاری در مناطق معتدله

۴ – میوه های ریز