راهنمایی پایان نامه کارشناسی ارشد:

۱- راهنمایی پایان نامه کارشناسی ارشد تحت عنوان: تاثیر زمان برداشت بر میزان مواد فنولیک و کیفیت پس از برداشت آلو

۲-راهنمایی پایان نامه کارشناسی ارشد تحت عنوان: اثر برخی محلول های نگهدارنده بر ویزگی های فیزیکو شیمیایی گل بریده شب بو

۳ – راهنمایی پایان نامه کارشناسی ارشد تحت عنوان : بررسی تاثیر سرما بر میزان تولید اتیلن، کیفیت و عمر پس از برداشت سیب گرانی اسمیت

۴ – راهنمایی پایان نامه دوره کارشناسی ارشد تحت عنوان : بررسی تاثیر استات کلسیم ، هیدروکسی کوئینولین و دیگر مواد شیمیایی جهت افزایش عمر پس از برداشت گل شاخه بریده ژربرا

۵ – راهنمایی پایان نامه کارشناسی ارشد تحت عنوان : تاثیر متیل جاسمونات و پلی آمین ها بر خواص کمی و کیفی ۲ رقم گلابی

۶- راهنمایی پایان نامه کارشناسی ارشد تحت عنوان: اثر نیتروژن و فسفر بر خصوصیات فیزیکو شیمیایی و عمر پس از برداشت نرگس

۷- راهنمایی پایان نامه کارشناسی ارشد تحت عنوان: تاثیر اسپرمیدین،تیمار اب گرم و هوای گرم بر کیفیت و عمر پس از برداشت پرتقال واشنگتن ناول

۸- راهنمایی پایان نامه کارشناسی ارشدتحت عنوان: تاثیر اسید سالیسیلیک،تیمار آب گرم و هوای گرم در کاهش خسارت سرمازدگی نارنگی

۹- راهنمایی پایان نامه کارشناسی ارشد تحت عنوان:تاثیر استفاده از دستگاه کنترل هوشمند اقلیم گلخانه براصلاح الگوی مصرف

۱۰- راهنمایی پایان نامه کارشناسی ارشد تحت عنوان:تاثیر GA4 و بنزیل آدنین بر خصوصیات کیفی گل لاله

۱۱- راهنمایی پایان نامه کارشناسی ارشد تحت عنوان:تاثیر کودهای بیولوژیک و کمپوست زباله شهری بر ویژگی های کمی و کیفی گل آهار

۱۲-راهنمایی پایان نامه کارشناسی ارشد تحت عنوان:اثر تنش خشکی بر تغییرات یونی،میزان پرولین،محتوای کلرفیل و محتوای نسبی آب در گیاه اطلسی

۱۳- راهنمایی پایان نامه کارشناسی ارشد تحت عنوان:اثر پیش تیمار اسید سالیسیلیک بر جوانه زنی و بر میژگی های فیزیکو شیمیایی اسفناج رقم دانفلید

۱۴- راهنمایی پایان نامه کارشناسی ارشد تحت عنوان: تاثیر برخی کودهای بیولوژیک و کمپوست زباله شهری و بر صفات کمی و کیفی گیاه شوید

۱۵- راهنمایی پایان نامه کارشناسی ارشد تحت عنوان: اثر پیش تیمار سالیسیلیک اسید و هیدروپرایمینگ بر صفات فیزیولوژیک و مرفولوژیک گیاه اسفرزه

۱۶ – راهنمایی پایان نامه کارشناسی ارشد تحت عنوان: اثر ترکیبات طبیعی(عصاره واسانس میخک هندی وآویشن شیرازی) برکیفیت وعمر پس از برداشت گل شاخه بریده رز رقم(نارنجی)

۱۷- راهنمایی پایان نامه کارشناسی ارشد تحت عنوان: تاثیر ۲٫۴-D ، ساکارز و کلرید کلسیم بر برخی صفات کمی و کیفی گل بریده­­­­­­­­­ی رز رقم نارنجی( Wow )

۱۸- راهنمایی پایان نامه کارشناسی ارشد تحت عنوان:تاثیر برخی کودهای بیولوژیک و کمپوست زباله شهری و بر صفات کمی و کیفی گیاه شوید

۱۹- راهنمایی پایان نامه کارشناسی ارشد تحت عنوان: اثر پیش تیمار سالیسیلیک اسید و هیدروپرایمینگ بر صفات فیزیولوژیک و مرفولوژیک گیاه اسفرزه

۲۰- راهنمایی پایان نامه کارشناسی ارشد تحت عنوان: اثر سالیسلیک اسید در القای مقاومت به سرمازدگی، کنترل پوسیدگی و حفظ کیفیت پس از برداشت میوه لیمو ترش

۲۱- راهنمایی پایان نامه کارشناسی ارشد تحت عنوان: تاثیر پوشش چیتوسان و پلی امین بر ویژگی های کیفی و عمر پس از برداشت نارنگی رقم کلمانتین

۲۲- راهنمایی پایان نامه کارشناسی ارشد تحت عنوان: تاثیر واکس چیتوسان و اسید سالیسلیک بر عمر انباری و کیفیت پس از برداشت لیمو شیرین

۲۳- راهنمایی پایان نامه کارشناسی ارشد تحت عنوان: بررسی بسته های نانو نقره، پلی اتیلنی و پلی پروپیلنی بر ماندگاری و کیفیت پس از برداشت میوه توت فرنگی رقم سلوا

۲۴- راهنمایی پایان نامه کارشناسی ارشد تحت عنوان: تاثیر تیمارهای اب گرم و سالیسیلیک اسید بر کنترل سرمازدگی و حفظ کیفیت پس از برداشت میوه نارنگی

۲۵- راهنمایی پایان نامه کارشناسی ارشد تحت عنوان: بررسی غلظت موثر هورمون های گروه اکسین بر ریشه زایی پایه های رویشی مالینگ

 

مشاوره پایان نامه کارشناسی ارشد:

۱-مشاوره پایان نامه کارشناسی ارشد تحت عنوان: تاثیر دما،پرمنگنات پتاسیم و تنظیم کننده های رشد گیاهی بر دوام عمر و کیفیت گل شاخه بریده آلسترومریا

۲-مشاوره پایان نامه کارشناسی ارشد تحت عنوان:تعیین دوره رقابت موثر علف های هرز با ذرت (خاتم یزد)

۳- مشاوره پایان نامه کارشناسی ارشد تحت عنوان : برهم کنش تنش خشکی و ویروس موزاییک معمولی لوبیا ( BCMV )

۴ – مشاوره پایان نامه کارشناسی ارشد تحت عنوان : بررسی عوامل موثر در گیرایی پیوند جوانه ( Patch Budding ) در گردو

۵ – مشاوره پایان نامه کارشناسی ارشد تحت عنوان : بررسی اثر سطوح مختلف ازت بر بازده اسانس ، ترکیبات فنولی و خاصیت آنتی اکسیدانی گیاه دارویی مرزه باغی

۶- مشاوره پایان نامه کارشناسی ارشد تحت عنوان: تاثیر اسپرمیدین و واکس کتین سل بر خواص کیفی توت فرنگی

۷- مشاوره پایان نامه کارشناسی ارشد تحت عنوان: تاثیر اسانس های گیاهی و نانو ذرات نقره بر عمر پس از برداشت گل شاخه بریده لیلیوم

۸- مشاوره پایان نامه کارشناسی ارشد تحت عنوان: اثر کود بیولوژیک PGPR و سطوح مختلف شوری آبیاری بر میزان عملکرد و اسانس گیاه دارویی مرزنجوش

۹ – مشاوره پایان نامه کارشناسی ارشد تحت عنوان: اثر کود بیولوژیک PGPR و سطوح مختلف شوری آب آبیاری بر عملکرد و مقدار اسانس گیاه دارویی مرزه

۱۰- مشاوره پایان نامه کارشناسی ارشد تحت عنوان: تاثیر فسفر و اهن بر رشد و ترکیب شیمیایی اسفناج در خاک شور و غیر شور