راهنمایی پایان نامه کارشناسی ارشد:

1- راهنمایی پایان نامه کارشناسی ارشد تحت عنوان: تاثیر زمان برداشت بر میزان مواد فنولیک و کیفیت پس از برداشت آلو

2-راهنمایی پایان نامه کارشناسی ارشد تحت عنوان: اثر برخی محلول های نگهدارنده بر ویزگی های فیزیکو شیمیایی گل بریده شب بو

3 – راهنمایی پایان نامه کارشناسی ارشد تحت عنوان : بررسی تاثیر سرما بر میزان تولید اتیلن، کیفیت و عمر پس از برداشت سیب گرانی اسمیت

4 – راهنمایی پایان نامه دوره کارشناسی ارشد تحت عنوان : بررسی تاثیر استات کلسیم ، هیدروکسی کوئینولین و دیگر مواد شیمیایی جهت افزایش عمر پس از برداشت گل شاخه بریده ژربرا

5 – راهنمایی پایان نامه کارشناسی ارشد تحت عنوان : تاثیر متیل جاسمونات و پلی آمین ها بر خواص کمی و کیفی 2 رقم گلابی

6- راهنمایی پایان نامه کارشناسی ارشد تحت عنوان: اثر نیتروژن و فسفر بر خصوصیات فیزیکو شیمیایی و عمر پس از برداشت نرگس

7- راهنمایی پایان نامه کارشناسی ارشد تحت عنوان: تاثیر اسپرمیدین،تیمار اب گرم و هوای گرم بر کیفیت و عمر پس از برداشت پرتقال واشنگتن ناول

8- راهنمایی پایان نامه کارشناسی ارشدتحت عنوان: تاثیر اسید سالیسیلیک،تیمار آب گرم و هوای گرم در کاهش خسارت سرمازدگی نارنگی

9- راهنمایی پایان نامه کارشناسی ارشد تحت عنوان:تاثیر استفاده از دستگاه کنترل هوشمند اقلیم گلخانه براصلاح الگوی مصرف

10- راهنمایی پایان نامه کارشناسی ارشد تحت عنوان:تاثیر GA4 و بنزیل آدنین بر خصوصیات کیفی گل لاله

11- راهنمایی پایان نامه کارشناسی ارشد تحت عنوان:تاثیر کودهای بیولوژیک و کمپوست زباله شهری بر ویژگی های کمی و کیفی گل آهار

12-راهنمایی پایان نامه کارشناسی ارشد تحت عنوان:اثر تنش خشکی بر تغییرات یونی،میزان پرولین،محتوای کلرفیل و محتوای نسبی آب در گیاه اطلسی

13- راهنمایی پایان نامه کارشناسی ارشد تحت عنوان:اثر پیش تیمار اسید سالیسیلیک بر جوانه زنی و بر میژگی های فیزیکو شیمیایی اسفناج رقم دانفلید

14- راهنمایی پایان نامه کارشناسی ارشد تحت عنوان: تاثیر برخی کودهای بیولوژیک و کمپوست زباله شهری و بر صفات کمی و کیفی گیاه شوید

15- راهنمایی پایان نامه کارشناسی ارشد تحت عنوان: اثر پیش تیمار سالیسیلیک اسید و هیدروپرایمینگ بر صفات فیزیولوژیک و مرفولوژیک گیاه اسفرزه

16 – راهنمایی پایان نامه کارشناسی ارشد تحت عنوان: اثر ترکیبات طبیعی(عصاره واسانس ميخك هندي وآويشن شيرازي) بركيفيت وعمر پس از برداشت گل شاخه بريده رز رقم(نارنجي)

17- راهنمایی پایان نامه کارشناسی ارشد تحت عنوان: تاثیر 2.4-D ، ساکارز و کلرید کلسیم بر برخی صفات کمی و کیفی گل بریده­­­­­­­­­ی رز رقم نارنجی( Wow )

18- راهنمایی پایان نامه کارشناسی ارشد تحت عنوان:تاثیر برخی کودهای بیولوژیک و کمپوست زباله شهری و بر صفات کمی و کیفی گیاه شوید

19- راهنمایی پایان نامه کارشناسی ارشد تحت عنوان: اثر پیش تیمار سالیسیلیک اسید و هیدروپرایمینگ بر صفات فیزیولوژیک و مرفولوژیک گیاه اسفرزه

20- راهنمایی پایان نامه کارشناسی ارشد تحت عنوان: اثر سالیسلیک اسید در القای مقاومت به سرمازدگی، کنترل پوسیدگی و حفظ کیفیت پس از برداشت میوه لیمو ترش

21- راهنمایی پایان نامه کارشناسی ارشد تحت عنوان: تاثیر پوشش چیتوسان و پلی امین بر ویژگی های کیفی و عمر پس از برداشت نارنگی رقم کلمانتین

22- راهنمایی پایان نامه کارشناسی ارشد تحت عنوان: تاثیر واکس چیتوسان و اسید سالیسلیک بر عمر انباری و کیفیت پس از برداشت لیمو شیرین

23- راهنمایی پایان نامه کارشناسی ارشد تحت عنوان: بررسی بسته های نانو نقره، پلی اتیلنی و پلی پروپیلنی بر ماندگاری و کیفیت پس از برداشت میوه توت فرنگی رقم سلوا

24- راهنمایی پایان نامه کارشناسی ارشد تحت عنوان: تاثیر تیمارهای اب گرم و سالیسیلیک اسید بر کنترل سرمازدگی و حفظ کیفیت پس از برداشت میوه نارنگی

25- راهنمایی پایان نامه کارشناسی ارشد تحت عنوان: بررسی غلظت موثر هورمون های گروه اکسین بر ریشه زایی پایه های رویشی مالینگ

 

مشاوره پایان نامه کارشناسی ارشد:

1-مشاوره پایان نامه کارشناسی ارشد تحت عنوان: تاثیر دما،پرمنگنات پتاسیم و تنظیم کننده های رشد گیاهی بر دوام عمر و کیفیت گل شاخه بریده آلسترومریا

2-مشاوره پایان نامه کارشناسی ارشد تحت عنوان:تعیین دوره رقابت موثر علف های هرز با ذرت (خاتم یزد)

3- مشاوره پایان نامه کارشناسی ارشد تحت عنوان : برهم کنش تنش خشکی و ویروس موزاییک معمولی لوبیا ( BCMV )

4 – مشاوره پایان نامه کارشناسی ارشد تحت عنوان : بررسی عوامل موثر در گیرایی پیوند جوانه ( Patch Budding ) در گردو

5 – مشاوره پایان نامه کارشناسی ارشد تحت عنوان : بررسی اثر سطوح مختلف ازت بر بازده اسانس ، ترکیبات فنولی و خاصیت آنتی اکسیدانی گیاه دارویی مرزه باغی

6- مشاوره پایان نامه کارشناسی ارشد تحت عنوان: تاثیر اسپرمیدین و واکس کتین سل بر خواص کیفی توت فرنگی

7- مشاوره پایان نامه کارشناسی ارشد تحت عنوان: تاثیر اسانس های گیاهی و نانو ذرات نقره بر عمر پس از برداشت گل شاخه بریده لیلیوم

8- مشاوره پایان نامه کارشناسی ارشد تحت عنوان: اثر کود بیولوژیک PGPR و سطوح مختلف شوری آبیاری بر میزان عملکرد و اسانس گیاه دارویی مرزنجوش

9 – مشاوره پایان نامه کارشناسی ارشد تحت عنوان: اثر كود بيولوژيك PGPR و سطوح مختلف شوری آب آبياري بر عملکرد و مقدار اسانس گیاه دارویی مرزه

10- مشاوره پایان نامه کارشناسی ارشد تحت عنوان: تاثیر فسفر و اهن بر رشد و ترکیب شیمیایی اسفناج در خاک شور و غیر شور