نوشته‌ها

دیدار جناب دکتر مسعود زاده باقری با ریاست بهزیستی شهرستان بستک

دیدار جناب دکتر مسعود زاده باقری با ریاست بهزیستی شهرستان بستک جناب اقای غنایی بمنظور توسعه سیستم جهانی آی مت در مهدهای کودک تحت نظارت این سازمان و برقراری تعامل بیشتر انجام شد.

بازدید جناب آقای آزرمی ریاست محترم بهزیستی شهرستان شیراز از دفتر مرکزی موسسه عطرک  با حضور جناب دکتر مسعود زاده باقری